Procedura de achitare a remunerației pentru copia privată

  1. Completaţi Fisa de Platitor Copie Privata
  2. Expediaţi Fişa de Plătitor completată împreună cu copia Certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului către UPFR, Departamentul Copie Privată, Bvd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower Bucureşti, în atenţia Consultantului Departamentului Copie Privata.
  3. Lunar completaţi şi expediaţi Raportul lunar (Model 3 valabil din 16.05.2009) completat, semnat şi ştampilat către Consultantul Departamentului Copie Privată, până pe data de 10 a lunii următoare celei pentru care a fost întocmit, prin posta, fax sau mail.
  4. Consultantul Departamentului Copie Privata verifică datele înscrise în Raportul lunar, putând solicita documentele care au stat la baza întocmirii acestuia.
  5. Primiţi Factura Fiscală întocmită pe baza Raportului Copie Privată lunar, prin e-mail/ curierat rapid.
  6. Achitaţi remuneraţia compensatorie pentru Copia Privata specificată în Factura Fiscală. Plata remuneraţiei se poate efectua în contul UPFR – IBAN RO65RNCB0070153249250002 deschis la BCR Pipera. Plata se face până  pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care este datorată. În cazul depăşirii acestei date se vor calcula penalităţi de întârziere (Art. 5 şi 7 din Protocolul din 05.05.2005 publicat în M. Of. Nr. 516 din 17.06.2005 şi Protocolul din 10.05.2009 publicat în M. Of. Nr. 316 din 13.05.2009).

Observaţie: Remuneraţia compensatorie pentru copia privată se aplică începând cu luna iunie 2005 până în prezent în privinţa aparatelor şi suporturilor menţionate în Decizia ORDA Nr. 107/2005 şi Decizia ORDA Nr.61/2009. Acest fapt implică declararea şi plata retroactivă, de la data începerii activităţii care intră sub incidenţa copiei private, în cazul în care nu v-aţi achitat de acestă obligaţie legală la timpul respectiv.

Descărcaţi aici:

Obligaţiile dumneavoastră legale:

  • Raportaţi lunar către UPFR activitatea de fabricare/ introducere pe teritoriul României a aparatelor şi suporturilor vizate de copia privată până pe data de 10 a lunii următoare celei pentru care a fost întocmit
  • Puneţi la dispoziţia UPFR documentele care au stat la baza întocmirii Raportului lunar, în cazul în care vi se solicită acest lucru
  • Achitaţi remuneraţia specificată în Factura fiscală lunară până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care este datorată

Informații utile:

8buton de volum

Valoarea remunerației pentru copie privată

Dacă sunteţi vizat de aceasta prevedere legală, vă revine obligaţia achitării către UPFR a remuneraţiei compensatorii pentru toate aparatele şi

pexels photo 196656

Tipuri de aparate și suporturi ce intră sub incidența copiei private

Începând din 16 mai 2009 (descarcă lista Model 3): Televizoare şi magnetoscoape digitale cu HDD sau mediu de stocare încorporat,

2smartphone cu casti

Procedura de achitare a remunerației pentru copia privată

Completaţi Fisa de Platitor Copie Privata Expediaţi Fişa de Plătitor completată împreună cu copia Certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului

pexels photo 164732 e1506952565210

Metodologia în vigoare pentru copia privată

Metodologia în vigoare 2009 Decizia ORDA Nr. 61/ 2009 (valabilă pentru aparate/ suporturi produse sau introduse în România în perioada