Valoarea remunerației pentru obținerea licenței TV

Cuantumul remuneraţiei pentru postul de televiziune se stabileşte potrivit Metodologiei în vigoare, publicate prin Decizia ORDA  Nr. 133/2012, publicată în Monitorul Oficial Nr. 520/26.07.2012, astfel cum a fost modificata prin Decizia C.A.B nr.83/2013.

Remuneraţia datorată producătorilor de fonograme se calculează prin aplicarea la totalul veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de radiodifuzare (publicitate şi barter), a unui procent de 1% ponderat. În lipsa veniturilor, procentul de 1% se va aplica la totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare.

Valoarea minima a remuneratiei trimestriale datorata de catre utilizator este de 250 euro pentru fiecare post de televiziune local, respectiv 500 euro pentru fiecare post de televiziune national (1 Eur = cursul BNR din ziua scadentei).
Plata remuneratiei se face trimestrial, până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, pe baza facturilor fiscale emise de UPFR potrivit informaţiilor înaintate de dumneavoastră. Pentru întârzieri la plată, se aplică penalizări de 0,1% aferente sumelor neachitate la termen, pe zi de întârziere, conform metodologiei.

Expediaţi lunar către UPFR, până la data de 25 din luna următoare trimestrului căruia îi sunt aferente următoarele documente:

  • Playlist-ul reprezentând lista completă în format electronic (excel, tabelar) a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora radiodifuzate, însoţit de o adresă cu caracter oficial care să certifice veridicitatea acestuia – descarcă formularul aici
  • Baza de calcul (totalul veniturilor brute lunare)
  • Ponderea de utilizare a fonogramelor în totalul timpului de emisie al postului de televiziune

Semestrial, UPFR vă solicită Balanţa analitică şi Bilanţul contabil pentru verificarea datelor care au stat la baza calculului remuneraţiei, conform legii şi metodologiei.

Informații utile:

Valoarea remunerației pentru obținerea licenței TV

Cuantumul remuneraţiei pentru postul de televiziune se stabileşte potrivit Metodologiei în vigoare, publicate prin Decizia ORDA  Nr. 133/2012, publicată în

Procedura de obținere a licenței TV

Completaţi Cererea de obţinere a licenţei (descarcă formularul). Expediaţi Cererea semnată şi ştampilată şi câte o copie după actele menţionate

Metodologia TV în vigoare

Metodologia TV in vigoare Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate