Cine suntem?

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe este prima asociaţie profesională nonprofit a producătorilor de muzică înfiinţată în anul 1996 cu scopul de a apăra şi promova interesele profesionale, culturale şi morale ale membrilor săi în baza mandatului acordat de aceştia pentru gestionarea drepturilor lor conexe şi implicarea în activitatea de antipiraterie.

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe a fost avizată  să funcționeze ca organism de gestiune colectivă  în baza Deciziei nr.5/1997 a Directorului General O.R.D.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 121/23.03.1998.

UPFR este organism de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român al Drepturilor de Autor drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme. Din 2005, UPFR este colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrari sonore sau audiovizuale pentru toate organismele de gestiune colectivă beneficiare ale acestei remunerații.

Acorduri de reprezentare cu organisme similare din strainatate

UPFR a încheiat până în prezent cinci contracte de reciprocitate cu organisme similare din străinătate și este în curs de încheiere de acorduri bilaterale și cu alte organisme de gestiune colectivă, membre IFPI.

Contractele de reciprocitate în vigoare sunt următoarele:

 • Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 12301/28.10.2010 încheiat cu MAHASZ (Ungaria);
 • Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 5687/14.03.2011 încheiat cu PROPHON (Bulgaria);
 • Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 17672/16.09.2014 încheiat cu GVL (Germania);
 • Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 22045/10.10.2016 încheiat cu ZPAV (Polonia);
 • Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 7945/03.05.2018 încheiat cu PPL (Anglia).

Acorduri de reprezentare cu alte organisme de gestiune colectiva

 • UPFR colecteaza drepturile pentru comunicarea publica ambientala pentru operele cinematografice si alte opere audiovizuale, in numele DACIN-SARA, in baza protocolului cu nr. inreg. 455/12.01.2016.
 • UPFR, in calitate de organism reprezentativ in domeniul producatorilor de fonograme din Romania, colecteaza si pentru titularii de drepturi reprezentati de catre organismul Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania (A.D.P.F.R), pentru urmatoarele remuneratii provenite din:
  • Comunicarea publica a fonogramelor (ambiental si lucrativ)
  • Comunicarea publică a fonogramelor prin intermediul serviciilor online sau mobile
  • Utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare de catre organismele de radiodifuziune si televiziune
  • Retransmiterea prin cablu a fonogramelor
  • Remuneratie compensatorie copie privata fonograme

Conditiile si criteriile de repartizare a sumelor intre UPFR si ADPFR reprezentand remuneratiile pentru comunicarea publica, radiodifuzarea (de catre organismele de radio si televiziune), retransmiterea prin cablu, copia privata si comunicarea publica prin intermediul serviciilor online si mobile, a fonogramelor pentru anul 2020, sunt stabilite prin protocolul nr.15.194 semnat de cele doua organisme, in data de 02.12.2020.

 • UPFR colecteaza prin intermediul organismului UPFAR-ARGOA, in baza protocolului tripartit semnat intre UPFR, UPFAR ARGOA si UPVR, in data de 04.12.2019, remuneratii datorate titularilor pe care ii reprezinta pentru exploatarea videogramelor, astfel:
  • Remuneratiile din retransmiterea prin cablu a videogramelor
  • Remuneratia compensatorie copie privata videograme colectata de UPFR in calitate de colector unic

Agenție Națională ISRC

isrc transp

Din anul 2006, UPFR este acreditată exclusiv pentru România ca Agenţie Naţională ISRC, conform  sistemului ISO 3901:2001. UPFR generează şi administrează baza de date Repertoriu de Fonograme declarate de producătorii de muzică prin implementarea sistemului de codificare ISRC, la nivel internațional.

Certificare ISOmarca iqnet trannsp

Din septembrie 2012, UPFR este acreditată ISO 9001 de catre SRAC – membru IQNet.

Membru afiliat IFPIifpi ptransp

UPFR este membru afiliat IFPI (Federația Internațională a Caselor de Producție).

Operator de Date cu Caracter Personal

UPFR este înregistrat ca Operator de Date cu Caracter Personal sub numărul 28876.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR), cu sediul social în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Sector 2, având C.I.F. 9670110, Atribut fiscal RO, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Ce face UPFR?

Uniunea are ca principal obiect de activitate gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale rezultate din exploatarea fonogramelor, pe baza şi în limitele mandatului acordat de deţinătorii acestor drepturi sau în baza contractelor încheiate cu reprezentanţii acestora din ţară sau străinatate, în condiţiile legii şi ale statutului UPFR. Pentru aceasta, UPFR:

(I) asigură obţinerea acreditării în conformitate cu prevederile Legii dreptului de autor şi a drepturilor conexe (Legea Nr. 8/ 1996 modificată şi completată);
(II) autorizează prin emitere de licenţe neexclusive sau interzice utilizarea fonogramelor potrivit mandatului încredinţat;
(III) adoptă reguli de repartiţie în baza hotarârilor adoptate de Adunarea Generală sau deciziilor Consiliului Director, reguli conforme cu dispoziţiile legale naţionale si cu obligatiile decurgând din tratatele internaţionale la care România este parte;
(IV) elaborează norme tarifare şi metodologice referitoare la obligatiile utilizatorilor de fonograme potrivit procedurilor legale în vigoare;
(V) colectează şi repartizează, pe baza egalitaţii de tratament, drepturile patrimoniale rezultate din copia privată, radiodifuzare (emitere radio şi transmitere TV), comunicare publică, punere la dispoziţia publicului, închiriere şi împrumut, retransmitere prin cablu, reproducere în scopul radiodifuzării, comunicării către public şi punerii la dispoziţia publicului şi orice alt mod susceptibil conform legii a se supune gestiunii colective a drepturilor producătorilor precum şi din acele surse încredinţate prin mandat special de titulari;
(VI) solicită utilizatorilor informaţii şi documente indispensabile pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor precum şi cele ce constituie baza de repartiţie, desfasurând inclusiv activitate de monitorizare a comunicării publice sau radiodifuzării fonogramelor;
(VII) poate opera în numele altor titulari ale căror drepturi fac obiectul aceloraşi exploatări ca a celor deţinute de membrii UPFR, în baza reglementarilor în vigoare sau în baza şi în limitele exprese ale mandatului acordat de titularii în cauză sau de reprezentanţii legitimi ai acestora.

Colectăm remunerații

UPFR colectează remunerațiile datorate producătorilor de fonograme pentru sursele de colectare Radio, TV, Internet, Cablu, Copie Privată și Comunicare Publică. De asemenea UPFR colectează remunerațiile datorate pentru Reproducerea fonogramelor pentru membrii care i-au acordat mandat în acest sens.

Începând cu anul 2016, UPFR colectează și remunerațiile pentru Comunicarea Publică datorate autorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale în numele DACIN-SARA.

Cuantumul remuneraţiei specifice fiecărei utilizări este stabilit prin deciziile ORDA în vigoare.

Colectăm în calitate organism de gestiune colectivă desemnat drept de unic colector şi remuneraţia compensatorie pentru Copia Privată prevăzută de lege pentru operele susceptibile de a fi reproduse prin înregistrări sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport.

Modalitățile prin care UPFR colectează aceste remunerații sunt:

 1. Prin intermediul Consultanțiilor Licențiere pentru Radio, TV, Internet, Cablu și Copie Privată, și prin intermediul Inspectorilor de Teren, Inspectorilor Recuperare Debite, Inspectorului Conturi Speciale și a Coordonatorilor Regionali în cazul Comunicării Publice – vezi lista completă în secțiunea contact.
 2. Informarea directă pe site-ul propriu și pe pagina de facebook a uniunii.
 3. Posibilitatea gestionării rapide a contului fiecărui utilizator în Platforma Online a UPFR.
 4. Informări și notificări trimise prin email și poștă.
 5. Prin protocoale semnate cu Poliția Română și o parte a Polițiile Locale pentru informarea utilizatorilor.

UPFR asigură transparenţa informaţiei referitoare la sumele colectate din remuneraţii prin comunicarea datelor în Darea de seamă anuală – vezi Rapoarte anuale.

Distribuim fondurile colectate

UPFR face distribuţia sumelor colectate către titularii de drepturi, în baza criteriilor de repartiţie – vezi Politica Generala de Repartite.

Distribuţia veniturilor către beneficiarii de drepturi are loc de trimestrial.

UPFR asigură transparenţa informaţiei referitoare la repartizarea remuneraţiilor colectate prin comunicarea datelor în Darea de seamă anuală – vezi Rapoarte anuale.